Custom Search

Monday, June 08, 2015

Moving my blog

Thank you very much everybody for hanging around here!

I am moving all my travel blogs to one place, Live and Travel Your Life, so that's where you will find my Hungary related posts as well.

Please come over and let's continue the travel together!

-- Andrea


Enter your email address:Delivered by FeedBurner

Sunday, March 16, 2014

Március tizenötödike volt

Azoknak, akik a hétvége utolsó óráiban még ünnepi hangulatban vannak, azoknak, akik valahogy nem is kerültek ünnepi hangulatba - és azoknak, akik az év többi napján is szívesen magukban hordozzák március tizenötödike eszméit.  

A Világtalálkozó szervezőbizottságától kaptam emailben, ezekkel a kísérőszavakkal, amelyekhez nem is tennék hozzá semmit:

"Szudán ENSZ  ifjúsági nagykövete  üdvözöl bennünket ékes magyarsággal és olyan magyarság-tisztelettel, amely példamutató lehet mindannyiunk számára."Ezekben a napokban választások küszöbén állunk; különösen ilyenkor lehet szeretni és nem szeretni az egyik vagy a másik politikai pártot, a kormányt, a miniszterelnököt. Mindenkinek szíve joga, hogy politizáljon - viszont ez nem téma az én blogomban. Most csupán két gondolatot ragadnék ki Orbán Viktor ünnepi beszédéből, melyekkel, úgy gondolom, mindannyian egyetérthetünk:

"A magyarok sohasem hitték el, hogy a végzet utolér bennünket, akármit teszünk is. Inkább azt hitték, hogy a végzet akkor ér utol bennünket, ha nem teszünk semmit. A saját történelmünk arra tanít bennünket, hogy a sorsunk könyvét, ha kell, munkával, szorgalommal, ha kell, bátorsággal és vérrel, de mindig magunknak kell írnunk. Megtanultuk: ha a szabadságot idegen hozza, el is viszi."
...
"Olyan időket élünk, amikor a gyengéknek és gyáváknak nem osztanak lapot. A gyenge és gyáva nemzeteknek nincs jövőjük. Külön-külön, felaprítva, szétforgácsolva az emberek könnyen elgyengülnek, és inukba száll a bátorságuk, de az egység a tétováknak is bátorságot, a gyengéknek is erőt ad. Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak. Minden nemzet a saját érdekét hajtja, a saját életét éli, a saját jövőjét építi. Tartsuk észben: rajtunk, magyarokon kívül senki sem akarja, hogy nekünk erős és sikeres országunk legyen. Azt is tudjuk, hogy a folytatáshoz erő kell. Az erőhöz pedig egység." 

Kapcsolódó bejegyzések:

A magyarok összetartásáról
Március idusa előtt
Ünnepelünk
Nemsokára ünnepelünk
Az én március tizenötödikém

Wednesday, April 17, 2013

What do Hungarians say?

Mit mondanak a magyarok?

What do Hungarians say about what's been said about Hungary these days in the mainstream media?
Mit mondanak a magyarok arról, hogy mit mond a fő média mostanában Magyarországról?And what do You say? Comment, share, ponder, like...
És Te mit mondasz? Szólj hozzá, oszd meg, gondolkodj el rajta, szeresd... 

Related posts / Kapcsolódó bejegyzések:
Reding and Europe's atomic weapon / Reding és Európa atomfegyvere
The world's eyes are on Hungary
Március idusa előtt

Yes please, I want more of this! / Igen, kérek még több ilyet!


Sunday, April 14, 2013

Kazincbarcika from above

Kazincbarcika a magasból

Visiting my father in the hospital almost every day, I use the opportunity to enjoy this wonderful view of my hometown, isn't it pretty?
Majdnem mindennap meglátogatom apámat a kórházban, és kihasználom az alkalmat, hogy élvezzem ezt a csodás kilátást a városomra. Ugye, kellemes?

Backside of the city centre, with the Catholic Sacred Family Church to the right:
A városközpont hátulról, jobbra a katolikus Szent Család templom:

Kazincbarcika from above

The City Hall in the center of the picture, the white building. To the left, the light green is the Cultural Center - which was my second home:
A kép közepén a fehér épület a városháza. Mellette pedig balra az a halványzöld a művház - ez volt a második otthonom. 

Kazincbarcika 2013 Apr (32) (1)

This part is called Goose Grazer; the River Sajó in the background:
Ezt a részt Libalegelőnek hívják; háttérben a Sajó:

Kazincbarcika from above

The Mountains Bükk in the background, one of Hungary's most beautiful area:
Háttérben a Bükk, Magyarország egyik legszebb vidéke:

Kazincbarcika from above

Up the Sajó Valley:
A Sajó-völgyön felfelé:

Kazincbarcika from above

Comment, share, immerse in it, love it...
Szólj hozzá, oszd meg, merülj el benne, szeresd...

Yes, I want more of this! / Igen, kérek még ilyeneket!

Friday, April 12, 2013

Reding and Europe's atomic weapon

Reding és Európa atomfegyvere 

The European Union is a huge subject, and now let's just try to reduce it to basically one question one might very easily wonder about.
Az Európai Unió óriási téma, de most csak próbáljuk meg egy olyan kérdésre leredukálni, amelyen igencsak elgondolkozhat az ember!

It is quite remarkable to observe that whenever a country is the topic of the day in the EU headquarters, it's basically never anything positive, like for example, how this or that country could show a good example to the rest. In the contrary, it's been always problems, problems and problems. And what we can see sometimes is that the country in question will be doing worse after the solution that was thought up for them...
Figyelemre méltó, hogy amikor egy ország bármikor is a nap témájává válik az EU főhadiszállásán, akkor az gyakorlatilag soha semmi jóval kecsegtetőt nem jelent; nem arról beszélnek, hogy például ez vagy az az ország hogyan mutat jó példát a többieknek. Ellenkezőleg: mindig csak probléma, probléma, probléma. És néha bizony azt is tapasztalhatjuk, hogy a szóbanforgó országnak rosszabbul megy majd a sora a kiötlött megoldás után...

My country, Hungary is under the fire of the globalist elite from time to time - one country of the European Union that claims her rights to keep her autonomy and is not willing to play the "being starved into obedience" game that is forced upon one country after the other.
Magyarország is időnként a globalista elit kereszttüzébe kerül, mint mostanában - az Európai Unió egyik olyan állama vagyunk, amely igenis kiköveteli magának azt a jogot, hogy megtartsa az autonómiáját, és nem hajlandó az "engedelmességre éheztetést" játszani, amit pedig egymás után kényszerítenek az államokra.
We all know about how it went with Spain, Greece, Romania, Bulgaria, Cyprus and the list goes on: Italy and Slovenia are also targeted.
Mindannyian tudjuk, hogy alakult a történet Spanyol- és Görögországgal, Romániával, Bulgáriával, Ciprussal, és a sor folytatódik: Olaszország, Szlovénia is ki van szemelve.

"Europe is a democratic state. A state of states and this will continue and be reinforced." Viviane Reding to Euronews.com
"Európa egy demokratikus állam. Államokból álló állam, és ezt továbbra is megerősítjük." Viviane Reding az Euronews.com-nak

Democratic values, democracy - the keywords EU has been repeating over and over again, as the highest argument and value that Europe needs and everyone in Europe must follow.
Demokratikus értékek, demokrácia - az EU által folyton hajtogatott kulcsszavak, mint a legfőbb érv és az a legbecsesebb érték, amelyre Európának szüksége van, és amit itt mindenkinek követnie kell.

Also this lady, EU Vice President and Justice Commissioner admits in the same interview that in the 20-year history of European Union, European people have not been listened to by EU politicians. Just as on Wall Street Journal: "Our European House now stands ready to weather further storms. But we still need to win the hearts and minds of European citizens."
Ugyanez a hölgy, az EU alelnöke és igazságügyi biztosa bevallja ugyanebben az interjúban, hogy az Európai Unió húszéves történetében az európai embereket eddig nem hallgatták meg a politikusok. Mint azt a Wall Street Journalnak is elmondja: "Európai Házunk most készen áll arra, hogy szembenézzen a további viharokkal. De még mindig meg kell nyernünk az európai polgárok szívét és eszét."

So the one million Euro question presents itself: if the European Union was the brainchild of a small bunch of guys and ever since, it's been a minority rule ignoring the majority, how on Earth can they preach Democracy as their Holy Grail?
Tehát az egymillió eurós kérdés magától adódik: ha az Európai Unió csupán egy maréknyi fickó agyszüleménye volt, és egészen azóta kisebbség irányja a többséget, akkor hogy az égbe' prédikálhatnak a Szentséges Demokráciáról?

However, it was not my original question, only came up on the side. It is this:
Viszont nem is ez volt az eredeti kérdésem, ez csak úgy menet közben bukkant fel. Hanem ez:

Although allegedly Ms. Reding (and the EC she represents) "would not lead a war against Hungary", a few sentences later in her speech given one week ago in Washington, she used the term "atomic bomb" (according to other sources: "nuclear weapon"), referring to Article #7 in the Lisbon Treaty which the EU has at its disposal against non-obeying countries.
Reding says EC ready to force Hungary into compliance over dismissed judges, urges Budapest to stop attacks
Reding shares vision for "United States of Europe"
Habár Reding asszony (és az általa képviselt Európa Tanács) állítólag "nem folytat háborút Magyarország ellen", néhány mondattal később az egy héttel ezelőtti washingtoni beszédében az "atombomba" (más forrás szerint pedig a "nukleáris fegyver") kifejezést használta, utalva a Lisszaboni Egyezmény 7. pontjára, amelyet az EU bevethet az engedetlen tagországokkal szemben.
Akár az uniós atomfegyvert is bevethetik Magyarország ellen
Reding says EC ready to force Hungary into compliance over dismissed judges, urges Budapest to stop attacks
Reding shares vision for "United States of Europe"

What? Wait a minute: EU has been trying to appear to be a well-meaning Nanny who would take the greatest care of her kids, teaching them how to behave well, how to do good, helping them to grow up and become a happy family together, no?
Tessék? Várjunk csak egy pillanatra: az EU azzal próbálkozik, hogy jóságos nagyi képében tűnjön fel, aki a legnagyobb figyelemmel törődik a gyerkőcökkel, megtanítja őket, hogyan viselkedjenek jól, hogyan tegyenek jót, hogyan nőjenek fel és legyenek boldog család, nem?

And only exactly half a year ago, the European Union received the Nobel Peace Prize!
És az Európai Unió éppen hogy csak fél éve kapott Béke Nobeldíjat!

But doesn't Reding's statement mean that the EU treats her own member states as enemies she needs to fight against? There have been a few people already aware of this, but this makes it now openly clear and official, doesn't it?
De Reding kijelentése vajon nem jelenti-e azt, hogy az EU ellenségnek tekinti a saját tagállamait, amelyekkel harcolnia kell? Néhányan már ennek tudatában vannak, de most ez nyíltan világossá és hivatalossá teszi, ugye?

EU and Hungary in stormy weather


What do you, Dear Reader, think? Please tell us in a comment.
Mit gondolsz, kedves Olvasó? Kérlek, mondd el hozzászólásban! 

And for those who are not really thrilled by the thought of being controlled by a Nanny State of any kind but rather choose to live a more free life, download this free report: 7 Steps to Freedom 
Azok számára pedig, akik nincsenek odáig meg vissza annak a gondolatától, hogy bármiféle Jóságos Állambácsi vigyázza minden lépésüket, hanem egy szabadabb életet szeretnének élni, itt van egy letölthető jelentés: 7 Steps to Freedom (angol)

Yes please, I want more of this! / Igen, kérek még több ilyet!
www.AndreaGerak.com             Contact / Kapcsolat               

Thursday, April 11, 2013

For Birthdays

Születésnapokra

April 11 - the birthday of Attila József, one of Hungary's greatest poets, and symbolically, of Hungarian poets and poetry. We are celebrating Poetry Day.
Április 11. - a József Attiláé, és jelképesen a magyar költőké, a magyar versé. Myself, as one my first tries, have written this poem for my birthday some years ago, a piece from my upcoming book:
Jómagam, egyik első próbálkozásként, szintén egy születésnapomra írtam ezt a pár sort, készülő kötetem egyik darabját:

BEAUTY OF THE WORLD

Just look around
and you will see
all the beauty of the world:
A little boy's mischievous glance,
bronze flashes in a girl's hair,
silver head of your mother,
eyes -- sky can't be that blue,
a winter day's crystal cold,
moss-grown stone in a wall of centuries,
velvet feet of little babies,
silk dancing shoes,
salad of seven colors,
tempting smile of a peach,
sigh of young trees,
old clock on that tower,
even a fast, red tram,
your favorite restaurant
or newest coffee cup,
ginger-cinnamon cake,
glowing candles,
powerful lightning,
skaters through the town,
songs from a guitar,
photos of a calendar, --

Can you see this?
It comes from you,
all the beauty of the world.
-- Andrea Gerak 
Vienna, 15th of January, 2000

A VILÁG MINDEN SZÉPSÉGE

Csak nézz körül,
és meglátod a világ minden szépségét:
egy kisfiú huncut mosolyát,
egy lány bronzfényű haját,
édesanyád ezüst fejét,
szemek - ég nem lehet oly kék,
téli nap hideg kristálya,
évszázadok mohos fala,
kisbabák bársony talpa,
selyem tánccipők,
hétszínű saláta,
barack csábító mosolya,
fiatal fák sóhaja,
régi óra azon a tornyon,
sebes, piros villamos,
kedvenc éttermed,
legújabb kávéscsészéd,
gyömbéres sütemény,
lobogó gyertyák,
erőteljes villám,
görkorisok végig a városon,
egy gitár dalai,
egy naptár képei,

- Látod? Mindez tőled ered,
a világ minden szépsége.

-- Gerák Andrea
Bécs, 2000 január 15.

The Poet is ready

And this one is a bit different, but if this Poetry Day post turned out to have a birthday theme: Many Birthdays 
Ez pedig egy picit más jellegű, de ha már születésnapi témájúra sikeredett ez a költészet napi bejegyzés: Sok születésnapokat

Comment, share, immerse in it, love it...
Szólj hozzá, oszd meg, merülj el benne, szeresd...

Yes, I want more of this! / Igen, kérek még ilyeneket!

Sunday, March 31, 2013

Today is Easter Day

Ma van húsvét napja

"The life of a man is all about that we are not born for ourselves and we don't die for ourselves." - Béla Halmos
"Az ember egész élete arról szól, hogy nem magunkért születünk, és nem magunkért halunk meg" - Halmos Béla

Happy Easter, whatever you celebrate: Resurrection of Christ, Nature, Spring, Life...
Boldog húsvétot, bármit is ünnepeljetek: Krisztus vagy a természet feltámadását, a tavaszt, az életet...

Verőce, 2011 July:Kazincbarcika, 2013 March: